Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ "Κτ. Υπ. Α.Ε."


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΟΧΛΗΣΗ


Του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (Φαβιέρου 30) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ :
1.    Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα
2.    Τον κ. Υπουργό Οικονομικών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα
3.    Την κ. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ :
1.    Τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
2.    Το Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
3.    Την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
4.    Την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
5.    Τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ)
6.    Την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ)
7.    Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ)
8.    Την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)
9.    Την Ένωση Δικαστών κ΄ Εισαγγελέων
10. Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
11. Την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
12. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
13. Την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΜΔΥΔΑΣ)

      Τους Υπουργούς

14. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
15. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
16. Υγείας

      Τις κοινοβουλευτικές ομάδες:
17. Του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18. Της Νέας Δημοκρατίας
19. Της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
20. Του Ποταμιού
21. Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
22. Της Ένωσης Κεντρώων
23. Των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Α) Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» (ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ) αποτελεί εταιρία του Δημοσίου που διαμορφώθηκε από τη συγχώνευση -με σύσταση νέας εταιρίας- των εταιριών «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ» (ΟΣΚ ΑΕ), «Δημόσια επιχείρηση ανέγερσης νοσηλευτικών μονάδων» (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), του τεχνικού τμήματος της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (τεχν. ΚΕΔ) και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. Η συγχώνευση ψηφίστηκε στο 2ο Μεσοπρόθεσμο αλλά ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2013 οπότε η νέα εταιρία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ.
Β) Σκοποί της ΚΤΥΠ ΑΕ είναι:
(α) Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών: (i) των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό, (ii) νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό, (iii) δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό, (iν) κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό, (ν) που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποίησης έργων της εταιρίας.
(β) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα.
(γ) Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων πλήρως αποπερατωμένων «με το κλειδί στο χέρι».
(δ) Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το μέτρο που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η ανάθεση συμβάσεων με τη μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλη συναφή μέθοδο, σύμφωνα με το νόμο.
Γ) Η ΚΤΥΠ ΑΕ ελέγχεται αποκλειστικά από το Δημόσιο, στο οποίο ανήκει η μία και μοναδική μετοχή και μέχρι πρότινος υπαγόταν στον Νόμο 3429/2005 περί ΔΕΚΟ.
Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άνω Νόμων, η ΚΤΥΠ ΑΕ, ως παρέχουσα μια σειρά υπηρεσιών στενού Δημόσιου φορέα, είναι απόλυτα χρηματοδοτούμενη από το Κράτος και χρηματοδοτείτο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κλπ. Τονίζεται δε ιδιαίτερα, ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή η ΚΤΥΠ ΑΕ εκ του σκοπού της και της λειτουργίας της δεν αποκτά δικά της έσοδα από ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα όπως π.χ. άλλες ΔΕΚΟ.
Δ) Ήδη  μετά την ψήφιση του Ν.4389/2016 και δυνάμει των άρθρων 197 και 205 η διαχείριση της μετοχής του Δημοσίου στην  ΚΤΥΠ ΑΕ ανατίθεται στη συνιστάμενη με τον άνω Νόμο Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ ΑΕ), η οποία είναι «άμεση θυγατρική» (κατά το λεκτικό της διάταξης) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (αποκαλούμενη ως Υπερταμείο) που συστήθηκε με τον ίδιο Νόμο (αρ. 184 και 188).

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
1) Όπως προαναφέρθηκε η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και δεν έχει δικά της έσοδα από ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν «πωλεί» τις υπηρεσίες της στο Δημόσιο ή τρίτους παρά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.
2) Ουσιαστικά και τυπικά, στην βάση των σκοπών της και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου λειτουργίας της, ασκεί καθήκοντα υπηρεσίας του Δημοσίου, παρέχοντας δημόσιου χαρακτήρα  έργο (ελέγχου, ανάθεσης και προγραμματισμού) στον τομέα των κτηριακών του υποδομών. Στα πλαίσια αυτά:
i) από τα 2500 περίπου ακίνητα που έχει στην κατοχή της, τα 2000 είναι ήδη χτισμένα σχολεία σε λειτουργία και όσα εκ των υπολοίπων μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, δεν αποτελεί σκοπό της η οικονομική αξιοποίηση τους παρά μόνο η χρήση τους για την ανέγερση σχολικών μονάδων.
ii) Η ΚΤΥΠ Α.Ε. είναι σήμερα ο μοναδικός τεχνικός φορέας του Δημοσίου που:
--Ασχολείται με τις κτηριακές υποδομές του δημοσίου στο σύνολό τους (νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα κράτησης, δικαστήρια κ.λπ.).
--Έχει την ικανότητα στην βάση του σκοπού και του νομικού της πλαισίου, να ανταποκριθεί σε όλο το φάσμα των αναγκών σε υπάρχοντα δημόσια κτήρια για τον τεχνικό έλεγχο και την συντήρηση τους, καθώς και να παρέχει την αναγκαία τεχνική, νομική και οικονομική διαχείριση στα  κτηριακά έργα από την φάση του προγραμματισμού έως την οριστική παραλαβή τους.
--Οι εργαζόμενοι σε αυτήν κατέχουν και μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και την συσσωρευμένη εμπειρία των φορέων του Δημοσίου, που επί δεκαετίες ασχολούντο με τα ζητήματα των κτηριακών υποδομών, καθώς η εταιρεία ΚΤΥΠ Α.Ε. προήλθε από την συγχώνευση όλων των τεχνικών φορέων του Δημοσίου των σχετικών με τις κτηριακές υποδομές του (ΟΣΚ ΑΕ, ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. και ΚΕΔ).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΥΠ ΑΕ

1) Το ονομαζόμενο Υπερταμείο εκ του σκοπού του (αρ. 188 Ν. 4389/2016) λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με σκοπούς καθαρά οικονομικούς αφού «διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015 (A΄ 94)»
2) Τα αυτά ισχύουν και για τη θυγατρική του Υπερταμείου εταιρεία ΕΔΗΣ ΑΕ της οποίας ο κύριος σκοπός είναι οικονομικός, αφού σύμφωνα με το αρ. 197 § 2 Ν. 4389/2016 «Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ…» ενώ στο αρ. 199 προβλέπεται η «διανομή κερδών» από τη δραστηριότητα της ΕΔΗΣ ΑΕ στα πλαίσια των σκοπών του Υπερταμείου.
3) Πέραν των διατάξεων του Ν. 4389/2016, εφαρμόζονται (τόσο στην ΕΔΗΣ ΑΕ όσο και στην ΚΤΥΠ ΑΕ) οι διατάξεις του Ν.2190/1920 που αφορά στις κερδοσκοπικές Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη που ρυθμίζει τη λειτουργία της ΚΤΥΠ ΑΕ με διαφορετικό τρόπο (αρ. 210 § 5).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα η ΚΤΥΠ ΑΕ υπόκειται σε κυριολεκτική μεταμόρφωση από υπηρεσία του στενού δημόσιου τομέα που εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον σχετικά με τις κτηριακές υποδομές φορέων του Δημοσίου (που ουδαμώς δύνανται να αποκτήσουν «ιδιωτικό» χαρακτήρα, π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, φυλακές, κλπ) σε καθαρά οικονομικού (και κερδοσκοπικού) χαρακτήρα εταιρεία, υποκείμενη στους στόχους του Υπερταμείου και της άμεσης θυγατρικής αυτού εταιρείας ΕΔΗΣ ΑΕ, με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σκοπούς και τρόπο λειτουργία, που όμως δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τη λειτουργία της ΚΤΥΠ ΑΕ ούτε και με το έργο που αυτή επιτελεί. Τουναντίον προκαλούνται σοβαρότατα ερωτηματικά σε πολλά «θολά» ή/και αδιευκρίνιστα σημεία, των οποίων μάλιστα η «διευκρίνιση», τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, εναπόκειται στα ΔΣ των άνω κερδοσκοπικών εταιρειών που θα ελέγχουν την ΚΤΥΠ ΑΕ σύμφωνα με τις ευρύτατες ευχέρειες που τους παρέχει ο άνω Νόμος.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά θέτουμε υπόψιν σας κάποια από αυτά:
- Πως θα διασφαλιστεί τυπικά και ουσιαστικά, η δυνατότητα ανάθεσης έργου στην ΚΤΥΠ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως μέχρι τώρα προβλεπόταν από τις σχετικές ειδικές ρυθμίσεις εποπτείας του φορέα και ανάθεσης έργου σε αυτόν?
- Εφόσον η ΚΤΥΠ ΑΕ λειτουργεί υπό την ομπρέλα των οικονομικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΔΗΣ ΑΕ και Υπερταμείου, λειτουργούσα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ποιες θα είναι οι πηγές εσόδων της, αφού η ίδια δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα (ούτε καν εισπρακτικό)? Πως θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση του φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο (Τακτικός προϋπολογισμός, ΠΔΕ,  άλλοι χρηματοδοτικοί φορείς του Δημοσίου των οποίων το έργο υλοποιεί ο φορέας), για την κάλυψη των μισθολογικών και λειτουργικών του αναγκών, καθώς και για την εκτέλεση των έργων?
- Τυχόν χρηματοδότηση ή επιχορήγηση της ΚΤΥΠ ΑΕ από το Δημόσιο μήπως έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αφού σύμφωνα με το αρ. 197 § 12 «Οποιαδήποτε ρύθμιση δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει οποιασδήποτε μορφής οικονομική ενίσχυση σε δημόσια επιχείρηση, η οποία μεταβιβάζεται στην Εταιρεία ή στις άμεσες θυγατρικές της, πρέπει να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων»? Ποιος και με ποια κριτήρια θα το κρίνει αυτό (βάσει π.χ της παρ. 10 του ιδίου άρθρου και υπό στενή «εποπτεία»)? Και εν πάση περιπτώσει γιατί η χρηματοδότηση του έργου και της λειτουργίας της ΚΤΥΠ ΑΕ που αφορά σε βασικές (κτηριακές)  δημόσιες υποδομές που αφορούν σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών, υποχρεώσεις και λειτουργία του Κράτους (π.χ. δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, υγεία, απονομή δικαιοσύνης, κλπ) και που κυριολεκτικά αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες να τίθενται εν αμφιβόλω? Υπάρχουν άραγε «κρυφές» σκέψεις για απόδοση του έργου της ΚΤΥΠ ΑΕ σε ιδιωτικούς φορείς?
- Το γεγονός ότι η ΚΤΥΠ ΑΕ θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια υπό τα οποία θα λειτουργεί, τι έσοδα θα εμφανίζει στον ισολογισμό της και τι δαπάνες? Ποια θα είναι τα αποτελέσματα χρήσης? Υπάρχει ή όχι η νομική αλλά και πραγματική πιθανότητα πτώχευσής της?
- Αν η ΚΤΥΠ ΑΕ στον ισολογισμό της εμφανίζει ζημίες, πως αυτές θα ενσωματώνονται στον ισολογισμό της ΕΔΗΣ ΑΕ και του Υπερταμείου? Αφού η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θα συμπεριλαμβάνεται άραγε στο παθητικό των ισολογισμών των άνω εταιρειών? Και τι μέτρα θα λάβουν οι «μητρικές» εταιρείες?
- Πως η ΚΤΥΠ ΑΕ θα συνεχίσει να μπορεί να υλοποιεί δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες τις οποίες σήμερα αυτοτελώς και αυτοδίκαια παρέχει, όπως η συγκρότηση επιτροπών (καταλληλότητας, διαγωνισμού, παραλαβής των έργων), η πραγματοποίηση ελέγχων (προσεισμικών, ενεργειακής απόδοσης και γενικά αυτοψιών εκτάκτων ή μη σε δημόσια κτήρια), σύναψη συμβάσεων για την εκτέλεση έργου, σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και ότι άλλο συναφές προσδιορίζεται στον ιδρυτικό νόμο του φορέα ή προκύπτει από το πλαίσιο λειτουργίας του?
- Πως θα συνεχίσει να εκτελεί χρέη «Αναθέτουσας Αρχής», «Προϊσταμένης Αρχής» και «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» καθώς και «Πολεοδομικής Υπηρεσίας», ιδιότητες βάση των οποίων σήμερα μπορεί να επιτελεί το έργο της όσον αφορά την ανάθεση και την εκτέλεση των έργων?
­­­- Ποιο εργασιακό καθεστώς θα διέπει τους εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα που έχουν σήμερα? Η διάταξη της παρ. 9 του αρ. 197 έχει μία τουλάχιστον «περίεργη» διατύπωση: «Η μεταβίβαση των μετοχών των δημοσιών επιχειρήσεων στην ΕΔΗΣ δεν επηρεάζει αφ’ εαυτή τους όρους εργασίας των υπαλλήλων των εν λόγω δημοσίων επιχειρήσεων.» Περαιτέρω και σε διάφορες διατάξεις του Νόμου, γίνεται λόγος για «μείωση λειτουργικών εξόδων», για μετατάξεις, αποσπάσεις, κανονισμούς, κλπ, με ευρύτατη ευχέρεια των Διοικήσεων των άνω ΑΕ (ενδεχομένως μεν, παρανόμως δε κατά την άποψή μας) να προβαίνουν σε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων. Υπάρχουν και άλλες ασάφειες όπως για παράδειγμα: θα μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, όπως όλοι οι εργαζόμενοι του Δημοσίου, στην κινητικότητα από και προς υπηρεσίες των υπουργείων, των δήμων και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα? Και πολλά άλλα!

ΕΠΕΙΔΗ
Το σωματείο μας εδώ και ένα χρόνο, ιδιαίτερα μετά την ένταξη του φορέα ¨Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.¨ στο Υπερταμείο, έχει εκφράσει και υποβάλει στα αρμόδια υπουργεία (Υποδομών και Οικονομικών) καθώς και στα κόμματα, σειρά συγκεκριμένων, βάσιμων και εμπεριστατωμένων επιχειρημάτων με τα οποία έκανε σαφές, ότι ο δημόσιος φορέας στον οποίο εργαζόμαστε δεν μπορεί και δεν πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το μηχανισμό.
Σήμερα και μετά από ένα χρόνο αδιάλειπτων προσπαθειών και αγώνων, όλοι με όσους συζητήσαμε (αρμόδια υπουργεία, κόμματα), ακόμα και οι θεσμοί, στην σχετική με το θέμα συζήτηση που έγινε το Νοέμβριο του 2016 σε επίπεδο κλιμακίων κυβέρνησης-θεσμών, είτε ευθαρσώς διατυπώνουν, είτε σιωπηρά αποδέχονται, ότι η ένταξη του φορέα «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» στην ΕΔΗΣ ΑΕ και στο λεγόμενο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων ήταν λάθος!!.
Άλλωστε είναι προφανές ότι ένας φορέας όπως η «ΚΤΥΠ Α.Ε.» δεν μπορεί να υπηρετήσει τους σκοπούς του Υπερταμείου, που είναι καθαρά οικονομικοί και στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων και στην αύξηση της αξίας των μετοχών των επιχειρήσεων του Δημοσίου.
Από όσα προαναφέραμε είναι κατά την γνώμη μας πασιφανές γιατί όλοι σήμερα συνομολογούν ότι ήταν λάθος η ένταξη του φορέα στο Υπερταμείο και πιστεύουμε ότι καθιστούν απόλυτα δίκαιη την απαίτησή μας το «λάθος» να επανορθωθεί, με την ουσιαστική απένταξη του φορέα από την ΕΔΗΣ ΑΕ και το Υπερταμείο καθώς και  του συνόλου των υπαλλήλων που  υπηρετεί σε αυτόν. 
Διαφορετικά  κινδυνεύει άμεσα να πληγεί η ομαλή συνέχεια του έργου σε κρίσιμες υποδομές για την κοινωνία, να υπονομευθεί ο δημόσιος έλεγχος στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση των κτηριακών έργων του Δημοσίου, και να τεθούν σε κίνδυνο οι θέσεις και οι όροι εργασίας τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, εξειδικευμένου στα δημόσια έργα και στις δημόσιες κτηριακές υποδομές.

Το βασικότερο όλων όμως είναι ότι η ένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΔΗΣ ΑΕ και στο Υπερταμείο όχι μόνον δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της λειτουργίας της αλλά, αντιθέτως, φαλκιδεύει τις δημόσιες κτιριακές υποδομές σε ευαίσθητους τομείς του στενού δημόσιου τομέα και δη αυτού που εξυπηρετεί συνταγματικά κατοχυρωμένες λειτουργίες του κράτους. Την Παιδεία, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη.
Και σε αυτό πρέπει όλοι να λάβουν θέση.

Είναι δε υπαρκτή η πιθανότητα προσβολής εκτελεστών διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4389/2016 κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πληθώρα δικαστικών διενέξεων τόσο Διοικητικής όσο και σε Αστικής (εργατικής) φύσεως.



ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ
ΖΗΤΑΜΕ
Να ληφθούν ΑΜΕΣΑ οι κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να διορθωθεί το «λάθος», με την -δια Νόμου- απένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ από την ΕΔΗΣ ΑΕ και το Υπερταμείο.

Καλούμε δε όλους τους φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν θέση στο τεράστιο και ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, που δημιουργεί η ένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΔΗΣ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (αποκαλούμενη ως Υπερταμείο).

Αθήνα, ………………….

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ
          ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.

                 (6977-674562)                                                       (6971-900537)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου