Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ "ΚΤ.ΥΠ ΑΕ"    


                                             Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), ο δημόσιος κοινωνικός της χαρακτήρας.

Η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), που προήλθε από την συγχώνευση-συγκόλληση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., τεχν.ΚΕΔ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου για τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.ά.).
Το ισχύον νομικό καθεστώς λειτουργίας της, οι σκοποί της, οι οριζόμενοι με νόμο τρόποι εξυπηρέτησης των σκοπών της, η επόπτευση της από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι καθορισμένες σχέσεις με τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, οι πόροι της και oι τρόποι χρηματοδότησής της, καθόριζαν και διασφάλιζαν ως ένα βαθμό το έργο και τις υπηρεσίες που παρείχε ως Δημόσιος φορέας, έως την ένταξη της εταιρείας στο Υπερταμείο.
Η τεχνική ωρίμανση λύσεων, η εξεύρεση οικοπέδων, η χωροθέτηση, η μελέτη και δημοπράτηση έργων, οι προδιαγραφές των δημοσίων κτηριακών κατασκευών, ο έλεγχος των υπαρχόντων δημοσίων κτηρίων, ο προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων σε αυτά, η επίβλεψη των έργων, η οικονομική-νομική-τεχνική διαχείριση της κατασκευής δημοσίων κτηρίων, καθώς και η παραλαβή αυτών, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου της εταιρείας, το οποίο μόνο Δημόσιοι Φορείς και Υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν, στη βάση ενός συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου, που θα το διασφαλίζει.
Με την ένταξη της εταιρείας ΚΤΥΠ Α.Ε. στο Υπερταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο ίδρυσης αυτού και των θυγατρικών του, όπως η ΕΔΗΣ Α.Ε. στην όποια εντάσσεται η ΚΤΥΠ Α.Ε., διαπιστώνουμε ότι:
1.Η εταιρεία χάνει τελείως τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητές της ως φορέας του Δημοσίου. Σύμφωνα με την παρ.4 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα,..».
2.Καταργείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΤΥΠ Α.Ε., η επόπτευσή της από το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και οι σχέσεις της με τα υπουργεία & φορείς του Δημοσίου που μπορούσαν να αναθέτουν έργο σε αυτήν. Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920».  
3.Ο σκοπός της ΚΤΥΠ Α.Ε., όπως αυτός ορίζεται στην παρ.2.1 του αρθρ. 132 του ν.4199/2013, δεν περιλαμβάνεται στους προσδιορισμένους σκοπούς του υπερταμείου και της ΕΔΗΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα: Στην παρ. 1 του αρθρ. 185 του ν.4389/27.05.2016 ως σκοπός του υπερταμείου ορίζεται: “Ειδικότερα, η Εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχειά προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας..”. Στην παρ. 2 του άρθρου 197 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι “Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ....” και καταλήγει “Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΔΗΣ: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές άξιες της Ένωσης”.
Είναι προφανές ότι οι σκοποί του υπερταμείου και των θυγατρικών εταιρειών του είναι καθαρά οικονομικοί και στοχεύουν στην αύξηση της άξιας των μετοχών τους δηλαδή την κερδοφορία, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να προέλθει από την μετατροπή πάγιων δημοσίων υπηρεσιών σε εμπορεύσιμη αξία με πιθανότατα μοναδικό «πελάτη» το Ελληνικό Δημόσιο που θα πληρώνει αδρά γι' αυτές και χωρίς την δυνατότητα έλεγχου του σε αυτές. Τα όσα επίσης, αναφέρονται στο νόμο περί ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ελεύθερης αγοράς και εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, εκτός των προαναφερόμενων, καθιστούν ενδεχομένως απαγορευτική κάθε προσπάθεια ουσιαστικής σχέσης της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Όσον αφορά στα σχέδια «ανάπτυξης»-κερδοφορίας της εταιρείας που έχουν στο μυαλό τους αυτοί που την ενέταξαν στο υπερταμείο, πέραν της «διαχείρισης» των περιουσιακών της στοιχείων –που και αυτά είναι ως επί το πλείστον σχολεία ή απαλλοτριωμένα οικόπεδα για σχολεία-, δεν καταλαβαίνουμε ούτε κατά προσέγγιση ποια μπορεί να είναι ! Σε κάθε περίπτωση, τα επιχειρησιακά και άλλα σχέδια και Κανονισμοί που εκπονηθούν στο νέο καθεστώς, θα διέπονται από τους νόμους της «ελεύθερης αγοράς» και του «ελευθέρου ανταγωνισμού», γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών της δραστηριοτήτων της ΚΤΥΠ Α.Ε. ως τεχνικού φορέα του Δημοσίου.
Με την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο είναι «στον αέρα» η επιχορήγησή της από το ΠΔΕ και από τον τακτικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα τόσο η αποπληρωμή των έργων όσο και η μισθοδοσία των εργαζομένων. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το τι θα γίνει, σε μια εταιρεία που δεν έχει και προφανώς δεν μπορεί να έχει, ίδια έσοδα-κέρδη.
Συνεπώς:
1.Το μεγαλύτερο μέρος των έργων και υπηρεσιών που η εταιρεία ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. έχει σήμερα ως τεχνικός φορέας του Δημοσίου, δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την ένταξη της στο ΕΔΗΣ.
2.Τα δικαιώματα & οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων δεν διασφαλίζονται. Είναι προφανής και άμεσος ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να μην πληρωθούν, γιατί σύμφωνα με τον νόμο δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι μισθοί τους από τον τακτικό προϋπολογισμό –όπως και συνολικότερα οι δαπάνες του φορέα.
       Με αυτά τα δεδομένα ο Δημόσιος φορέας οδηγείται σε κλείσιμο και οι εργαζόμενοι στην απόλυση, ενώ σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και άλλες σημαντικές δημόσιες κτιριακές υποδομές στην πλήρη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. 

Ερωτάται ο Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει ώστε:
·  Να απενταχθεί άμεσα ο φορέας από το Υπερταμείο και να διασφαλιστούν και να ενισχυθούν ο Δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας, το έργο του και η κρατική χρηματοδότηση, για την καθολική παροχή δημόσιων δωρεάν σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημοσίων κτιρίων.
·  Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.


Οι Βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης
Γιάννης Γκιόκας
Λιάνα Κανέλλη

Διαμάντω Μανωλάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου